Home

Offentlig sektor Norge

Offentlig sektor. Leteside Offentlig sektor kommer her. Kommunale finanser. Regnskap for kommunene og fylkene. KOSTRA. Egenrapportert statistikk fra alle kommuner og fylker. Offentlig forvaltning. Inntekter, utgifter, fordringer og gjeld i det offentlige. Skatteregnskap Dette er helt i tråd med Norges Digitaliseringsstrategi fra 11. juni 2019 om «En offentlig sektor». Hva gjør vi? CGI er sentrale i digitaliseringen av offentlig sektor, og våre erfarne konsulenter er tungt inne i etater som blant annet NAV, Politiet, Statens Vegvesen, Skatt og i helsesektoren. I tillegg er vi leverandør av SIKT, IT løsning til Osloskolene, og timeregistreringssystem for halvparten av landets kommuner- og fylkeskommuner Offentlig sektor består av forvaltningen og forretningsmessige foretak som eies eller kontrolleres av staten eller kommunen. Norge har en stor offentlig sektor sammenlignet med andre vestlige og industrialiserte land. Det offentlige sysselsetter rundt en tredjedel av befolkningen og offentlige utgifter utgjør om lag halvparten av årlig fastlands-BNP Offentlig sektor. Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift. Meld deg på vårt nyhetsbre

Offentlig sektor - SS

Offentlig sektor CGI Norg

Nordnorsk problemløse offentlig sektor utgjør en større andel av økonomien. Uansett hvordan årsakssammenhengen er, er det tankevekkende at det blant landene med en offentlig sektor på størrelse med Norges ikke finnes noen åpenbare økonomiske forbilder. Sammenhengen mellom størrelsen på offentlig sektor og vekst drøftes nærmere senere i notatet Offentlig Sektor. 561 likes · 2 talking about this. Alle i Norge påvirkes av Offentlig Sektor. Dette er deres historier

Periferi og sentrum - Geelmuyden KieseTil minne om 22

Offentlig sektor - Advokatfirmaet Wiershol

Nasjonens hukommelse - Nasjonalbiblioteket

Offentlig sektor. Stortingsmelding 22 - Effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser - har som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen, og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger. Sømløs informasjonsflyt mellom digitale. I privat sektor lykkes ikke LO å få til en lønnsramme der kjøpekraften ble opprettholdt på dagens nivå. I offentlig sektor kommer landets største arbeidstagerorganisasjon ikke til å gi seg. i offentlig sektor, men kompetansen innen metoder som tjenestedesign må heves for å kunne møte det ambisjonsnivået som kreves. Halvparten av de spurte oppgir at deres virksomhet mangler evner innen «brukeropplevelse og tjenestedesign» og kun 18 prosent oppgir en høy eller svært høy grad av brukerinvolvering i utformingen av tjenester. Samtidig beskriver 73 % av respondentene at. St 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor) og Digitaliseringsstrategien gir politiske føringer for digital utvikling i det offentlige Norge. Norge har også etablert ulike funksjoner som topplederforumet SKATE (Styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning) og Digitaliseringsrådet som mekanismer for å sikre samordning og sikrer erfaringsdeling mellom offentlige virksomheter. Vi.

Styrker ansatte i offentlig sektor slik at de kan samarbeide på en sikker måte og forbedre resultatene for oppdragene. Kontakt salgsavdelingen Løsninger for offentlig sektor Nye styringsformer i offentlig sektor. Store restruktureringer er gjennomført i offentlig sektor de siste årene. Reformene har medført sterkere hierarkisk kontroll, stor vekt på resultatevalueringer, kundeorientering, deregulering, nye modeller for kvasimarkeder, ledelseskontrakter, konkurranseutsetting og fleksibilitet i tjenestetilbudet. Norge har gjennomført en rekke reformer i retning. offentlig sektor og om man bør adskille mellom offentlig or privat ledelse eller om ledelse på generell basis er likt, uavhengig av hvilken sektor man jobber i. Fagdebatten rundt ledelse er omdiskutert og det finnes mye uenighet om ledelse i privat og offentlig sektor kan anses for å være lik hverandre eller ikke. Likheter og forskjeller mellom ledelse i privat og offentlig sektor har ofte. offentlig sektor. I Norge har den kraftige veksten i inntekter og forbruk i resten av økonomien etter alt å dømme bidratt til høyere forventninger til det offentlige tjenestetilbudet, både når det gjel-der omfang og innhold. En utfordring er samtidig at potensialet for å møte økte standard-krav med produktivitetsforbedring ofte vil være mindre i offentlig sektor enn i det private. Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter. I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale oppgaver i.

Offentlig sektor Økte forventinger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene. Olje og gass Norsk olje- og gassvirksomhet har vært landets viktigste næring i over 40 år. Fallende oljepriser og forventet fall i produksjon stiller næringen overfor nye utfordringer: Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til. 2.1 Norge trenger en innovativ offentlig sektor . Innovasjon i offentlig sektor er å iverksette noe nytt som skaper verdi for innbyggerne og for samfunnet. Det kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte, og åpner for å tenke nytt om hvordan Norge kan løse store samfunnsoppgaver og utvikle offentlig sektor. Slik kan innovasjon.

1 Innledning. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019-2025. Retningen for arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester ligger fast i tråd med føringene i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge, og strategien er en oppfølging av denne - At Norge har en stor og omfattende offentlig sektor er kjent for de fleste. At den er større enn noe annet land i OECD når man måler den som andel av fastlands-BNP, er sannsynligvis mindre kjent. Grunnen til at det ikke merkes at offentlige utgifter utgjør så mye av økonomien, er sannsynligvis at en forholdsvis stor del finansieres av oljepenger. Det er slående at offentlige. PwC er ledende på strategi og rådgivning for offentlig sektor i Norge. Vår innsikt i prosessene, med bred erfaring fra alle forvaltningsnivåer, gjør oss til en foretrukken partner på komplekse prosjekter. Kontakt oss for en prat! Vi bidrar til en effektiv og robust forvaltning

Offentlig sektor Deloitte Norg

gens tillit til offentlig sektor er høy i Norge sammenliknet med mange andre land. Økt digitalisering skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet og personvern, og sikre at offentlig sektor fortsatt har høy tillit. I januar 2019 la regjeringen frem en nasjonal strategi for digital sikkerhet og en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompe- tanse. Det digitale sikkerhetsarbeidet må sees i. Offentlig etterspørsel utgjør i dag 58 prosent av fastlandsøkonomien i Norge, mot cirka 50 prosent før finanskrisen i 2008. Det bør flere enn fagøkonomer være opptatt av, fordi offentlig sektor påvirker vekst og fordeling, mener Harding

Arbeidsmarked > Sysselsetting > Offentlig og privat sektor > Din Region Modulen viser utviklingen i sysselsettingen i offentlig og privat sektor siden år 2000. Tabell 1 viser antall og andel sysselsatt i offentlig og privat sektor Hensiktsmessig inndeling av de ulike forvaltningsnivåene i Norge er et viktig element i styringen av norsk offentlig sektor. NHOs primære syn er at det er tilstrekkelig med to forvaltningsnivåer i Norge, en effektiv stat og store robuste kommuner. Antallet kommuner og kommunenes størrelse bør fastlegges ut ifra hva som er naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, og hva som sikrer et godt. En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i virksomhetens planer for utvikling og bygge på et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører Under kan dere lese det de skrev om «Korrupsjon i offentlig sektor» i rapporten fra 2020. «Norge falt fra tredjeplass til sjuendeplass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks fra 2018 til 2019. Det kan tolkes som at den norske befolkningen oppfatter at forekomsten av korrupsjon i offentlig sektor er mer utbredt nå enn tidligere. Folks oppfatning av hva som kan betegnes som.

Høyre tenker nytt om offentlig sektor. Mens Arbeiderpartiet henter frem gamle ideer fra skuffen, vil Høyre i regjering ha mer innovasjon i offentlig sektor for kunne å levere gode velferdstjenester i fremtiden. Regjeringen lanserer eget program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre Innovasjon i offentlig sektor har figurert som begrepssett i offentlige strategier i en tiårsperiode i Norge. Likevel er det først de siste par årene at strategiene har blitt synlige på den offentlige agendaen. Mange og til dels rivaliserende tilnærmingene i den akademiske litteraturen viser at det er svært uavklart hva innovasjon i. Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist En ny fortelling om privat og offentlig sektor: Mariana Mazzucato i Norge. 24. juni 2014. Mariana Mazzucato er professor i innovasjonsøkonomi ved SPRU, Universitetet i Sussex, og har i løpet av de siste par årene oppnådd å bli noe i nærheten av en internasjonal superstjerne i innovasjonsøkonomi og -politikk. Hennes bok The. HR-konferansen for offentlig sektor blir digital i 2021. Du får med det tilgang på absolutt alt innhold, og i tillegg kan du se opptak av innlegg i etterkant. Mye er forandret siden mars. Den pågående pandemien gir oss rom for å stille spørsmål, tenke nye tanker og etablere nye prosesser. Vi trenger påfyll og å skape noen nye, felles.

Offentlig sektor Amrop Norwa

Omstilling og tilpasning i offentlig sektor i Nord-Norge. Nordnorske kommuner utgjør 22 prosent (80 av 356) av alle kommuner i Norge. Disse kommunene utgjør mer enn en tredjedel sett i landareal (35 prosent), og i henhold til befolkning utgjør de mindre enn en tiendedel (9 prosent). Disse relative målene er viktige å ha med seg når vi ser på ser på hvordan finansielle virkemidler for. Innovasjon i offentlig sektor. I årets innovasjonstale understreket administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, at Norge kan bli et foregangsland på offentlig-privat innovasjon hvis vi samler mer av innsatsen og prioritere nasjonale løft. Foto: Tom Hansen Når BDO i Norge startet sin satsning mot offentlig sektor høsten 2008, hadde vi én stor kunde. I dag har vi mange flotte rammeavtaler og kunder som gjør oss stolte over hva vi har oppnådd. Vi har lykkes å bygge en bred kompetanse som består av blant annet prosjektledere med utdannelse som/innen siviløkonomer, kommunal økonomi og administrasjon, politisk økonomi, samfunnsøkonomi. I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor. Den kan leses fra A til Å, eller man kan gå inn på enkelttemaer. Rolf Rønning. Rolf Rønning er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet. Rønning. ester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger på intervjuer i fire stat-lige virksomheter og fire kommuner, dokumenter stilt til rådighet av virk-somhetene og kommunene og en gjennomgang av offentlige dokumenter som beskriver myndighetenes politikk og utredninger på området. Den digitale utviklingen har gått i retning av økt bruk av digitale tjenester levert over internett.

Offentlig sektor utgjør altså langt over halvparten av norsk fastlandsøkonomi, og den legger beslag på en større del av arbeidsstyrken enn den gjør i noe annet OECD-land. Et gap mellom inntekter og utgifter. Alle i Norge ønsker at vi skal ha sterke institusjoner, og en stor og velfungerende offentlig sektor som kan løse viktige samfunnsoppgaver. Men den kan ikke være større enn at. Hos oss vil du bli en del av vårt offentlig sektor team, og du bør derfor ha god kjennskap og interesse for utvikling av offentlig sektor. Du bør også ha erfaring fra organisasjonsutvikling fra én eller flere virksomheter i offentlig sektor, enten som konsulent eller som ansatt. Det er viktig at du liker å skape gode relasjoner, drives av verdiskapning og samarbeider godt med andre. Vi. Arkivregnestykket går ikke opp i offentlig sektor. Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Arkivverkets arkivstatistikk for stat og kommune avdekker at vi samtidig har store utfordringer med å håndtere den stadig økende informasjonsmengden. Kommunereformen har imidlertid tvunget noen kommuner til å ta grep 09:00: Velkommen ved Partnerforums sekretariat : En innovativ offentlig sektor - Kultur, ledelse og kompetanse Jan Hjelle, ekspedisjonssjef, Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Innovasjon i offentlig sektor Rolf Rønning, professor emeritus, Høgskolen i innlandet. Fra innovasjon i offentlig sektor til samfunnsinnovasjon Taran Thune, professor, Universitetet i Osl

HRNorge | Mangler vi endringskapasitet i offentlig sektor

Ansettelser i norsk offentlig sektor skal følge kvalifikasjonsprinsippet, som forteller oss at den mest kvalifiserte kandidaten til en gitt stilling skal være den som blir ansatt. Det frie demokratiet i Norge, og ikke minst pressen, skal ha mulighet til å opptre som en vakthund ovenfor ansettelser, ressursbruk, mulig diskriminering og/eller. Norsk offentlig sektor består av offentlig forvaltning og offentlig foretak. Departementenes styring av forvaltningsvirksomhetene kalles for etatsstyring, og styringen av offentlige foretak betegnes som eierstyring. Forvaltningen har sjelden det samme profittformålet som private virksomheter. Offentlig foretak driver på forretningsmessig grunnlag eller under sektorpolitiske målsetninger3.

Offentlig sektor - KPMG Norg

 1. offentlig sektor i engelsk norsk bokmål-engelsk ordbok. offentlig sektor oversettelser offentlig sektor Legg til . public sector noun. en Segment of the economy run to some degree by government, including national and local governments, government-owned firms and quasi-autonomous non-government organizations. Jeg har respekt for de som gjør det bra i offentlig sektor. I admire people who can.
 2. Offentlig sektor- Ansettelse. Hva er poenget i å utlyse stillinger på nav, finn etc når de kun ansetter folk de har relasjoner med? eks , det ble utlyst 3 stillinger hvor jeg jobber, og alle de nye ansatte ble ansatt pga at de kjenner sjefen? er ikke rart i at unge nyutdannede ikke får jobb når folk får jobb pga kontakter. Nå hadde jeg gjerne sakt i fra men vil helst beholde jobben. 25.
 3. UiS leder nasjonalt nettverk for innovasjon i offentlig sektor. Et nytt nettverk samler over 100 forskere fra hele Norge. Målet er å koble forskere og synliggjøre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor. Publisert: 23. des 2020 Endret: 23. des 2020. Ann Karin Tennås Holmen leder forskernettverket
 4. Studiet skal bidra til å fremme nytenking og nyskapning innenfor offentlig sektor i Norge. Studiet er velegnet for de som sitter i en dynamisk og krevende jobb og/eller ser behov for nye løsninger. Offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Nyskaping i kommunesektoren og samarbeid med næringslivet er viktig for utvikling av produkter og tjenester og dermed økt verdiskaping i.
 5. LEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR 2014-2017 . Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg-format. 15 Kompetansetiltak for toppledere . Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: To.

Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970 - SS

 1. Dette inkluderer aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Våre medarbeidere innenfor bistandsarbeid har lang erfaring fra utviklingssamarbeid i Norge og i utlandet og besitter en variert bakgrunn fra utviklingssamarbeid innenfor sivilt samfunn, statlige aktører og multilaterale aktører. Internasjonalt har PwC et sterkt kompetansenettverk med over 500 medarbeidere som jobber fulltid.
 2. Dagens mest populære 667 Offentlig Sektor-stillinger i Norge. Dra fordel av nettverket ditt og bli ansatt. Nye Offentlig Sektor-stillinger blir lagt til daglig
 3. g, styring og endring av offentlige organisasjoner. Studiet kombinerer forskningsbasert viten om organisasjonsmodeller, prosesser, lederskap og utviklings- og endringsstrategier og anvender denne på praktiske problemstillinger i offentlig.
 4. Offentlig sektor Vi lever i et samfunn i forandring! Det finnes neppe noen del av samfunnslivet der dette er tydeligere enn i offentlig sektor. En rekke oppgaver som tradisjonelt har vært ivaretatt av kommunen eller fylkeskommunen utføres nå i privat regi. Kravene til inntjening er langt tøffere enn før, og det arbeides hele tiden for å finne nye måter å løse viktige samfunnsoppgaver.
 5. Offentlig sektor Offentlig tjenestepensjon. Vi tilbyr uavhengig rådgivning til kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter som... Personforsikring. I offentlig sektor er personalforsikringene i all hovedsak regulert gjennom hovedtariffavtale og... Skadeforsikring. Offentlige virksomheter.
 6. Offentlig sektor i Norge står framfor utfordringer og muligheter på digitaliseringsområdet som vi ikke helt kjenner omfanget av når kommunereformen kommer i gang. Vi ønsker å trekke veksler på danskenes erfaringer på digitaliseringsområdet i forbindelse med kommunereformen
 7. istrasjon.

For Norge hvor vi har sett en forsiktig tilnærming til periodiseringsprinsippet, og da hovedsakelig tatt i bruk på lavere nivå i offentlig sektor, vil initiativet til EU uten tvil være en pådriver for økt bruk av periodiseringsprinsippet, herunder praktiseringen og utvikling av de statlige regnskapsstandardene, og da også for bruk på høyere nivåer i offentlig forvaltning Samtidig advarer NHO-sjefen mot at offentlig sektor skal ese ut som følge av krisen. - Jeg er veldig redd for at vi ender opp med at denne krisen blir løst ved at det blir enda flere ansatte i offentlig sektor. Det bør være omvendt. Vi må ha vekst i privat sektor. Det er nødvendig for å finansiere et bærekraftig velferdssamfunn. - Konkurransekraften som ligger i privat sektor. Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK. Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK. 0

Interimledelse i offentlig sektor Interim Norg

- En oppblåst sektor - Norge har verdens mest oppblåste offentlige sektor. Til og med kommunereformen, som reduserte antall kommuner og fylker, ender opp med flere offentlig ansatte enn før reformen, skriver Lier-Hansen til Fagbladet. - Dette viser at vi er på ville veier. Flere papirflyttere i offentlige tilsyn, direktorater og. GLN i offentlig sektor. GS1 sine standarder benyttes innen offentlig sektor over hele verden. Et eksempel er kommunesektoren i Norge som virkelig har fått øyne opp for GLN (Global Location Number). GLN kan unikt identifisere en lokasjon, f. eks leveringsadresser Dagens mest populære 20 Kundekontakt Offentlig Sektor-stillinger i Norge. Dra fordel av nettverket ditt og bli ansatt. Nye Kundekontakt Offentlig Sektor-stillinger blir lagt til daglig Transparency International og Transparency International Norge har utgitt utviklet en rekke verktøy som er aktuelle for å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Aktuelle publikasjoner for offentlig sektor er: Opplæring og Retningslinjer. Antikorrupsjonshåndbok for kommuner; Dilemmasamlingen; Veileder for antikorrupsjonstiltak i.

Streik i offentlig sektor 2021. 10. juni 2021 kl. 08:51 Sykehusstreik trappes opp i dag. Fra og med i dag trappes streiken ved sykehusene opp. Den trappes opp til fase 2, som betyr at 147 ansatte. Siden 2017 har OsloMet også hatt eneansvar i Norge som tilbyder av bachelorstudium i tolking i offentlig sektor. OsloMet vil gjerne utdanne flere tolker i offentlig sektor, men er avhengig av økt finansiering for å kunne gjøre dette. Jeg håper at våre politikere forstår betydningen av den kompetansen kvalifiserte tolker har for samfunnet. Hvor stor offentlig sektor skal være og hvordan den skal drives, er et politisk valg og har lite å gjøre med effektivitetsmålinger og hva Norge har råd til. Det handler om å ha et samfunn med små forskjeller. Når samfunnet nå er i ferd med å åpnes igjen etter koronakrisen, bør flere områder gjennomgås med tanke på å underlegges fellesskapsløsninger uten profitt. Å skape en ny. DOGA søker rådgiver for virksomhetsstyring. DOGA skal stimulere til innovasjon og økt verdiskaping ved bruk av design og arkitektur i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi er nå på utkikk etter en ny kollega for å styrke arbeidet med by- og stedsutvikling. DOGA søker etter seniorrådgiver/rådgiver for by- og stedsutvikling

Norge.no Veiviser til offentlige tjenester på net

Dermed troner Norge øverst av alle på OECDs oversikt over størrelsen på offentlig sektor som andel av verdiskapning. En av tre arbeidsføre nordmenn jobber i offentlig sektor - noe som også. I OFFENTLIG SEKTOR En diskusjon av teori og empiriske resultater i internasjonal forskning av Rune J. Sørensen og Dag Morten Dalen i samarbeid med Hans Bonesrønning, Anne Flagstad, Jostein Grytten, Lars Chr. Monkerud og Stine Ludvigsen Handelshøyskolen BI Rapporten er finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor) og Norges. New public management (forkortet NPM) brukes som betegnelse på en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor. NPM regnes ofte som motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Et grunnprinsipp i NPM er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer kostnadseffektivt tilbud.

Offentlig sektor må bygges ned! - Dagens Perspekti

 1. Offentlig sektor i Norge har sannsynligvis i underkant av 200 datasentre. Eksakt hvor mange det er, hvor de ligger, hvordan sikkerheten er eller hor mye energi de bruker, er det ingen som har oversikt over. Både miljøet og skattebetalerne vil tjene på en opprydning. Denne fire år gamle rapporten er det nærmeste vi kommer en oversikt over offentlig sektors bruk av datasentre . I 2015.
 2. CIM i offentlig sektor CIM er valgt som standard verktøy for beredskap og krisehåndtering i DSB (DSB-CIM), Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner. Verktøyet ivaretar arbeidet med risikoanalyser, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. I uønskede hendelser vil DSB-CIM gi deg støtte i arbeidet og være ditt sentrale verktøy for loggføring, informasjonsdeling, varsling og.
 3. Offentlig sektor og Folketrygden (Norge) · Se mer » Gebyr. Gebyr er et pengebeløp som kreves inn av privat eller offentlig virksomhet for en tjeneste. Ny!!: Offentlig sektor og Gebyr · Se mer » Hafslund. Hafslund er et av de største tettstedene i Sarpsborg kommune i Østfold. Ny!!: Offentlig sektor og Hafslund · Se mer » Havn. Oslo havn Le Havre havn En havn er et område i hav, sjø.
 4. Med lavere oljeinntekter og en aldrende befolkning, må offentlig sektor omstille seg og løse samfunnsoppdragene og oppgavene sine på nye måter. Det er ikke tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. For å lykkes med helhetlig og gjennomgripende nytenkning og modning av virksomheten, har Difi fem råd for digital transformasjon: 1) Fokus på brukeren er kjernen i digital.

Fremtidens offentlig sektor - NH

 1. I offentlig sektor er ofte utfordringen å se oppgaver i sammenheng, og for oss som borgere og brukere er det ønskelig at det offentlige er samkjørt. Stor vekt på topplederens kompetanse og autoritet kan sies å butte litt mot en norsk egalitær kultur, men den bryter også mot det faktum at de ansatte i mange tjenestebedrifter er kompetente nøkkelpersoner
 2. Regjeringen og KS har gått sammen om å lage en strategi for digitaliseringen av offentlig sektor. Strategien gjelder for perioden 2019-2025, og dokumentet ligger på regjeringen.no. Handlingsplanen er en oppfølging av denne strategien. Status for digitaliseringen i Norge og i Europa. Flere av de syv utvalgte livshendelsene inngår i EUs målinger av digitalisering i offentlig sektor i.
 3. En offentlig sektor som vokser raskere enn i andre land. Fortsetter den ekspansive utviklingen vi har i dag vil 50% av alle arbeidsføre i Norge jobbe i offentlig sektor i 2020! Skal denne utviklingen bremses er nøkkelen å effektivisere arbeidsinnsatsen. Statsråd Morten Andreas Meyer har satt modernisering av offentlig sektor på dagsordenen. Initiativet er et av de viktigste, mest radikale.
 4. Tjenester for offentlig sektor. Norges ledende CMS. Content Cloud Intelligence Cloud Customer success stories. Statnett - sikker strøm i sikker sky. Som Norges viktigste aktør innen strømforsyning, må Statnett ta særlige sikkerhetshensyn. Deres godt over 1500 nettsider ble i 2018 trygt plassert i Episerver Digital Experience Cloud Service. Read the story. Region Stockholm når bättre.
 5. Av Marianne Clausen, IDM Offentlig sektor i GS1 Norway. Det har hittil vært nettverkssamlinger i Oslo, Tromsø og Trondheim. Marianne Clausen IDM fra GS1 med ansvar offentlig sektor har deltatt på disse nettverkene, det har vært veldig nyttig å høre hvordan kommuner, fylkeskommuner og statlige etater jobber og tenker når det gjelder å komme i mål iht Stortingsmeldingen

• Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet. • Du trenger ikke søke om noe du har rett til. • Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt. • Du får svar digitalt. • Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn. • Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen. Mange organisasjoner i offentlig sektor står overfor strenge regelverk for kvalitet, dokumentasjon og sporbarhet. Med vår ekspertise innen kvalitetsstyring kan vi hjelpe deg med å utnytte ressursene dine mer effektivt, minimere kostnadene og maksimere kundens fordeler. Les mer om kvalitet og validering . Digital erfaring. For å tilby de demokratiske og brukervennlige verktøyene som dagens. I dag la Norges forskningsråd frem sin strategi for innovasjon i offentlig sektor på en egen konferanse i Oslo. Per Koch, Forskningspolitikk Nyutnevnt Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner innledet på dagens lansering av Forskningsrådets nye strategi for innovasjon i offentlig sektor. Han argumenterte blant annet for at kunnskapsinstitusjonene kan bli regionale.

I saksa | Klassekampen

Flytskjema for problemløsning - YouTub

Teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor . Norsk økonomi og velferdsstaten står overfor store utfordringer. Gapet mellom økende utgifter og synkende inntekter vil bli større, og vi må løse store samfunnsutfordringer innen bærekraft, helse og skole.. Den gode nyheten er at det finnes løsninger. Digitaliseringen og teknologiutviklingen både åpner for og krever at vi skaper nytt og. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold (OKOS), Tønsberg, Norway. 758 liker dette · 1 snakker om dette · 20 har vært her. Utdannin Knuste vinduer, norsk ruspolitikk, og problemet med offentlig sektor. apr 01 2021 . Når man ser en del politikere snakke ruspolitikk og løfte frem behovet for mer forbygging og bedre behandling på rusfelte høres dette meget fint ut og appellerer til det norske folk. En del av vår tradisjon er å hjelpe hverandre, solidariteten som grunnstein lagt av Arbeiderpartiet etter krigen gjør at.

 1. Offentlig sektor - medborgaren i centrum. 2020 lärde oss vikten av att kunna ställa om från fysiska till digitala kanaler. I en tid när förväntningar av enkel tillgång till information och digitala tjänster bytts ut till krav, blir det allt mer viktigt för myndigheter och offentlig verksamhet att fokusera på innovation för att möta.
 2. Utlysning av offentlig sektor-ph.d. - aktuelt for kulturskoler og kulturskoleansatte. OSLO: 70 millioner kroner fins i potten når Norges forskningsråd nå utlyser en ny runde med offentlig sektor-ph.d. Virksomheter i offentlig sektor - også kulturskoler - kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt, som er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en.
 3. st med det siste årets økte antall angrep mot norske virksomheter friskt i
 4. Offentlig sektor kan så dra nytte av verdens beste digitale infrastruktur og befolkningens teknologiske ferdigheter til å tilby bedre og mer effektive velferdstjenester. Da kan Norge realisere store gevinster og samtidig skape bedre tjenester for innbyggerne. Det er vinn-vinn, dersom vi klarer å sørge for at et bedre samspill får løsnet proppen og heller får fart på den offentlige.

Offentlig Sektor - Home Faceboo

norsk offentlig sektor når det gjelder bruken av stordata. Denne studien har hatt fokus på tre norske offentlige organisasjoner. Vi har studert stordata-prosjekter hos NAV, Skatteetaten og SSB. I tillegg har Datatilsynet blitt intervjuet, for å gi deres synspunkter som tilsynsorgan og ombud. Studien er en kvalitativ case studie, der det offentlige danner grunnlaget for caseoppgaven. Det er. Offentlig sektors dataforum skal i 2018 dele ut Fyrlyktprisen for 15. gang! Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT. Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som. Offentlig sektor har annorlunda krav, behov och förutsättningar jämfört med privata företag. Detta ställer särskilda krav på en stabil, säker och tillgänglig IT-miljö. Driftsäkerhet och datasäkerhet ligger till grund för allt vi gör, och tjänsterna är byggda på modern och beprövad teknik Nyheter og ressurser relatert til Offentlig sektor. Lillestrøm kommune har benyttet digital medarbeider for å registrere covid-19 vaksinasjonstimer. mai 26, 2021 . Utfordring Lillestrøm kommune er Norges niende største kommune og har ca. 86500 innbyggere. I likhet med alle norske kommuner måtte Les mer. Webinar: Intelligent Prosessautomasjon, nye muligheter med kunstig intelligens.

Offentlig økonomi i Norge - Store norske leksiko

Globalt Offentlig sektor Outsourcing-marked 2021 analyserer effekten av ulike faktorer som påvirker markedsveksten og drivkreftene, og gir markedsoversikt, nøkkelprodusenter, regionale utsikter, størrelse, siste trender og typer, inntekt, netto nytte gjennom landsundersøkelser og spekulasjoner. Viser ekstra innsikt. . Rapporten vurderer også den verdensomspennende Offentlig sektor. Du skaper en kultur der du viser at: «det er mulig å selge til offentlig sektor» og identifisere muligheter i stedet for å se hindringer. Det er også viktig å øke kompetansen til organisasjonen generelt og gi alle individer de rette forutsetningene for å lykkes i næringslivet til offentlig sektor. Det trenger ikke være en stor investering. Det er eksempler på selskaper som har. Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra årets HR-konferansen for offentlig sektor! Vi tror HR-konferansen for offentlig sektor 2021 er en god arena for alt dette, og mer til. Les mer om alle medlemsfordelene her Personlig tilgang: Når du sender oss din påmelding får du tilgan

offentlig sektor - Store norske leksikon - snl

HMS i offentlig sektor har i stor grad adoptert det tradisjonelle HMS-arbeidet fra industrien, bygg og anlegg og petroleumssektoren. Det er helt andre risikofaktorer for ansattes helse og velferd i offentlig sektor, og særlig i de kvinnedominerte yrkene. Det er derfor behov for å tenke nytt om HMS i offentlig sektor, og særlig på arbeidsplasser der oppgavene tilsier at de ansatte. Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne. - Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og.

Regnskap og revisjon i Molde | PwCLiz Hellevig - AFF
 • Blocket bostad Göteborg önskas hyra.
 • Ravencoin price.
 • Pferde dringend sonst Schlachter.
 • Instagram Crypto.
 • Blut am Schlauch Pferd.
 • Schwieriges Temperament Definition.
 • Megayacht Preis.
 • Lizenzgebühren Beispiele.
 • Digitakt LFO.
 • Westerland Webcam Hotel Roth.
 • Devisen und Rohstoffe.
 • BLOCKLABS Capital Management.
 • Reddit WordPress.
 • Tuning teufel file Service.
 • Купить сатоши за гривны.
 • CoinStats Trust Wallet.
 • Innosilicon kaufen schweiz.
 • Methodjosh today.
 • YAM Finance.
 • Leta upp Excel.
 • D&D moonstone.
 • Wallstreetbets Tesla calls.
 • U.S. Patent Search.
 • ICON Firma.
 • Sci Hub links.
 • Nyproduktion Stöten.
 • Invested capital definition.
 • CoinPayments net Email.
 • Klockarstigen Vemdalen.
 • Selly gift cards Reddit.
 • ARK Invest Big Ideas 2020.
 • Lyxor nasdaq 100 daily (2x) leveraged ucits etf.
 • EToro Trade Republic Scalable Capital.
 • Combinvest kununu.
 • HostPapa.
 • Binance contact Support.
 • Trading Grundbegriffe.
 • Positive CMF.
 • Goldmünzen eBay Kleinanzeigen.
 • Farcaster monero.
 • Warum Newsletter.